ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/پلاتین

چه شکل، طعم و بویی دارد؟

ویرایش

پلاتین فلزی سنگین با رنگ سفید متمایل به خاکستری است.

دمای ذوب آن برابر است با یک و سه چهارم هزار درجه سلسیوس. این دما از دمای شعله چراغ بونزن هم بیشتر است. گرم کردن پلاتین سبب می‌شود با یک رنگ نارنجی متمایل به سرخ بدرخشد. اگر بیشتر گرم شود و به سه و سه چهارم درجه سلسیوس برسد، به صورت گاز نارنجی رنگ در می‌آید.

چگونه کشف شد؟

ویرایش

نام آن برگرفته از چیست؟

ویرایش

در کجاها یافت می‌‌شود؟

ویرایش

چه کاربردهایی دارد؟

ویرایش

آیا خطرناک است؟

ویرایش

منابع

ویرایش