ویکی‌کودک:کار در جهان


ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری