کالبدشناسی انسان

نواحی بدن:

طرح آناتومیک لئوناردو داوینچی از گردن آدمی

-تنه:

  • پشت:
استخوانها
مفاصل و رباطها
عضلات
نوشتار اصلی: [[عضلات پشت|عضلات پشت]]‎
عروق خونی و لنفاوی
اعصاب
احشاء
  • قفسه سینه:
استخوانها
مفاصل و رباطها
عضلات
عروق خونی و لنفاوی
اعصاب
احشاء
  • شکم:
استخوانها
مفاصل و رباطها
عضلات
عروق خونی و لنفاوی
اعصاب
احشاء
  • لگن و پرینه:
استخوانها
مفاصل و رباطها
عضلات
عروق خونی و لنفاوی
اعصاب
احشاء

-اندام:

  • اندام تحتانی:
استخوانها
مفاصل و رباطها
عضلات
عروق خونی و لنفاوی
اعصاب
احشاء
  • اندام فوقانی:
استخوانها
مفاصل و رباطها
عضلات
عروق خونی و لنفاوی
اعصاب
احشاء

-سر و گردن: