راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/الفبا

خط الفبا درس ۱


آ

آ

āb:آب
نام حرف آخر وسط اوّل
alef آقا

:āqā:

کار

:kār:

اِمروز

:emrūz:


ب

ب

 
barg:بَرگ
نام حرف آخر وسط اوّل
be شَب

:shab:

شَنبِه

:shanbe:

بُزُرگ

:bozorg:


پ

پ

 
pā:پا
نام حرف آخر وسط اوّل
pe چَپ

:chap:

پاسپُورت

:pāsport:

پِدَر

:pedar:


ت

ت

 
tūp:توپ
نام حرف آخر وسط اوّل
te دَست

:dast:

هَستَم

:hastam:

تازِه

:tāze:


ث

ث

 
:sāniye:ثانیِه
نام حرف آخر وسط اوّل
se اَثاث

:asās:

مِثال

:mesāl:

ثَبت

:sabt:


ج

ج

 
jūjekabāb:イラン風の焼き鳥: جوجِه کَباب
نام حرف آخر وسط اوّل
jīm پَنج

5:panj:

اینجا

:īnjā:

جُملِه

:jomle:


چ

چ

 
chamedān:چَمِدان
نام حرف آخر وسط اوّل
che هیچ

~:hīch:

بَچّه

:bachche:

چَهار

4:chahār:


ح

ح

 
hammām:حَمّام
نام حرف آخر وسط اوّل
he صُبح

朝:sobh:

صَفحِه

ページ:safhe:

حَرف

アルファベットの文字:harf:


خ

خ

 
khargūsh:خَرگوش
نام حرف آخر وسط اوّل
khe تاریخ

:tārīkh:

مَخصوص

:makhsūs:

خُداحافِظ

:khodā hāfez


د

د

 
dast:دَست
نام حرف آخر وسط اوّل
dāl صَد

100:sad:

زَردآلو

:zard-ālū:

دیر

:dīr:


ذ

ذ

 
:zorrat::ذُرّت
نام حرف آخر وسط اوّل
zāl کاغَذ

:kāghaz:

غَذا

:ghazā:

ذَرّه

:zarre:


ر

ر

 
rūdkhne:رودخانِه
نام حرف آخر وسط اوّل
re بَرادَر

:barādar:

تَمرین

:tamrīn:

روز

:rūz


ز

ز

 
zanbūr:زَنبور
نام حرف آخر وسط اوّل
ze دیروز

:dīrūz:

مَنزِل

:manzel:

زَبان

:zabān:


ژ

ژ

 
zhāpon:ژاپُن
نام حرف آخر وسط اوّل
zhe ماساژ

:māsāzh:

واژِه

:vāzhe:

ژاپُن

:zhāpon:


س

س

 
sīb:سیب
نام حرف آخر وسط اوّل
sīn دَرس

:dars:

هَست

):hast:

ساعَت

:sāʿat:


ش

ش

 
:shīrīnī:شیرینی


نام حرف آخر وسط اوّل
shīn شِش

6:shesh:

دانِشجو

:dāneshjū:

شَب

:shab:


ص

ص

 
sad:صَد
نام حرف آخر وسط اوّل
sād مَخصوص

:makhsūs:

هَفتصَد

700:haftsad:

صِدا

:sedā:


ض

ض

 
zarb:ضَرب
نام حرف آخر وسط اوّل
zād مَریض

:marīz:

اِمضا

:emzā:

ضَعیف

:zaʿīf:


ط

ط

 
talā:طَلا
نام حرف آخر وسط اوّل
خطّ

:khatt:

خَطَر

:khatar:

طَلا

:talā:


ظ

ظ

 
zarf:ظَرف
نام حرف آخر وسط اوّل
تَلفّظ

:talaffoz:

نَظَر

:nazar:

ظَرف

:zarf:


ع

ع

 
aʿsal:عَسَل
نام حرف آخر آخر وسط اوّل
ein مَمنوع

:mamnūʿ:

رُبع

:robʿ:

مَعنی

:maʿnī:

عَکس

:ʿaks:


غ

غ

 
ghazā:غَذا
نام حرف آخر آخر وسط اوّل
ghein دُروغ

:dorūgh:

تبلیغ

:tablīgh:

شُغل

:shoghl:

غَذا

:ghazā:


ف

ف

 
felfel:فِلفِل
نام حرف آخر وسط اوّل
fe کیف

:kīf:

تِلِفُن

:telefon:

فارسی

:fārsī:


ق

ق

 
chamedān:قاشُق
نام حرف آخر وسط اوّل
qāf قَشَنگ

:qashang:

دَقیقِه

:daqīqe:

قاشُق

:qāshoq:


ک

ک

 
kafsh:کَفش
نام حرف آخر وسط اوّل
kāf یِک

1:yek:

مُشکِل

:moshkel:

کَلَمِه

:kalame:


گ

گ

 
gūsh:گوش


نام حرف آخر وسط اوّل
gāf سَگ

:sag:

دانِشگاه

:dāneshgāh:

گَرم

:garm:


ل

ل

 
līvān:لیوان
نام حرف آخر وسط اوّل
lām تَعطیل

:taʿtīl:

سَلام

:salām:

لازِم

:lāzem:م

م


 
mīve:میوه
نام حرف آخر وسط اوّل
mīm خانُم

:khānom:

جُملِه

:jomle:

مِرسی

:mersī:


ن

ن

 
nān:نان
نام حرف آخر وسط اوّل
nūn مَن

:man:

پَنج

5:panj:

نام

:nām:


و

و

 
varzesh:وَرزِش
 
(واکه مرکب «و» ou/ow ) houle:حولِه
نام حرف آخر وسط اوّل
vāv مو

:mū:

خانِوادِه

:khānevāde:

وَقت

:vaqt:


ه

ه

 
hāvāpeima:هَواپیما
نام حرف آخر وسط اوّل
he شُمارِه

:shomāre:

خانِه

khāne:

آنها

:ānhā:

هَوا

:havā:ی

ی

 
yakh:یَخ
 
(واکه مرکب «ی» ei/ey) qeichī:قیچی
نام حرف آخر وسط اوّل
ye ایرانی

:īrānī:

چیست

:chīst:

یِکشَنبِه

:yekshanbe:هَمزِه

ء

نام حرف
آخر وسط اوّل تنها
ء (همزه) ـئ ـأ‎ ـؤ

:soʿāl:سؤال

:maʿmūr:مأمور

ـئـ‎

:masʿūl: مَسئول

ئـ‎

:rʿīs:رئیس

ء - أ


جستارهای وابسته