راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/فهرست


فهرست

فهرستِ‮ ‬مطالب

خطویرایش

الفباویرایش

درس ۱ویرایش

جمله‌هایِ‮ ‬ساده‮ ‬

درس ۲ویرایش

ضمیرِ‮ ‬شخصیِ‮ ‬منفصل‮ ‬

فعل بودن در زمانِ‮ ‬حال‮ ‬ کلمهٌ‮ ‬ربطیِ‮ ‬هم‮ ‬

درس ۳ویرایش

فعل بودن در زمانِ‮ ‬حال بصورتِ‮ ‬منفی‮ ‬ ساعت‮ ‬

کلمهٔ‮ ‬ربطیِ‮ ‬وَ، ‮ ‬وُ‮ ‬

درس ۴ویرایش

زمانِ‮ ‬گذشتهٔ‮ ‬فعلِ‮ ‬بودن‮ ‬ صفتِ‮ ‬ساده‮ ‬

کلمه‌های ربطی ولی، اما

درس ۵ویرایش

اِضافِه

کلمهٔ ‬ربطیِ‮ ‬یا‮ ‬

درس ۶ویرایش

ضمایرِ‮ ‬متّصل ‮‬ صفتِ‮ ‬نسبی ‮‬

درس ۷ویرایش

مخففِ‮ ‬فعلِ‮ ‬بودن در زمانِ‮ ‬حال ‮‬ قید‮ ‬

آزمون درس اول تا هفتمویرایش

درس ۸ویرایش

ماضی ساده ‮‬ ماضی استمراری‮

‬کلمهٔ ‬ربطیِ‮ ‬چون‮ \ ‬چُون کلمهٔ‮ ‬ربطیِ‮ ‬با ‮

درس ۹ویرایش

جمع‮

صفتِ‮ ‬برتر و صفتِ‮ ‬برترین‮ ‬

درس ۱۰ویرایش

نکره‮ ‬

حرفِ‮ ‬اضافهٔ‮ ‬را‮ ‬

درس ۱۱ویرایش

مضارعِ‮ ‬اخباری‮ ‬

‮‬کاربردِ‮ ‬کلمهٔ‮ ‬دیگر‮ ‬

‮کلمهٔ‮ ‬ربطیِ‮ ‬بعد‮ ‬

درس ۱۲ویرایش

‮شُدَن ‮‬ صفاتِ‮ ‬شمارشی ترتیبی ‮‬ ضمیرِ‮ ‬شمارشی ‮‬

درس ۱۳ویرایش

فعلِ‮ ‬امری‮ ‬

درس ۱۴ویرایش

وجهِ‮ ‬التزامی ‮‬ ‭‬‭‬شایَد‮ ‬

‭‬بایَد

نَبایَد

آزمون درس هشتم تا چهاردهمویرایش