راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/فهرست


فهرست

فهرستِ‮ ‬مطالب

خط ویرایش

الفبا ویرایش

درس ۱ ویرایش

جمله‌هایِ‮ ‬ساده‮ ‬

درس ۲ ویرایش

ضمیرِ‮ ‬شخصیِ‮ ‬منفصل‮ ‬

فعل بودن در زمانِ‮ ‬حال‮ ‬ کلمهٌ‮ ‬ربطیِ‮ ‬هم‮ ‬

درس ۳ ویرایش

فعل بودن در زمانِ‮ ‬حال بصورتِ‮ ‬منفی‮ ‬ ساعت‮ ‬

کلمهٔ‮ ‬ربطیِ‮ ‬وَ، ‮ ‬وُ‮ ‬

درس ۴ ویرایش

زمانِ‮ ‬گذشتهٔ‮ ‬فعلِ‮ ‬بودن‮ ‬ صفتِ‮ ‬ساده‮ ‬

کلمه‌های ربطی ولی، اما

درس ۵ ویرایش

اِضافِه

کلمهٔ ‬ربطیِ‮ ‬یا‮ ‬

درس ۶ ویرایش

ضمایرِ‮ ‬متّصل ‮‬ صفتِ‮ ‬نسبی ‮‬

درس ۷ ویرایش

مخففِ‮ ‬فعلِ‮ ‬بودن در زمانِ‮ ‬حال ‮‬ قید‮ ‬

آزمون درس اول تا هفتم ویرایش

درس ۸ ویرایش

ماضی ساده ‮‬ ماضی استمراری‮

‬کلمهٔ ‬ربطیِ‮ ‬چون‮ \ ‬چُون کلمهٔ‮ ‬ربطیِ‮ ‬با ‮

درس ۹ ویرایش

جمع‮

صفتِ‮ ‬برتر و صفتِ‮ ‬برترین‮ ‬

درس ۱۰ ویرایش

نکره‮ ‬

حرفِ‮ ‬اضافهٔ‮ ‬را‮ ‬

درس ۱۱ ویرایش

مضارعِ‮ ‬اخباری‮ ‬

‮‬کاربردِ‮ ‬کلمهٔ‮ ‬دیگر‮ ‬

‮کلمهٔ‮ ‬ربطیِ‮ ‬بعد‮ ‬

درس ۱۲ ویرایش

‮شُدَن ‮‬ صفاتِ‮ ‬شمارشی ترتیبی ‮‬ ضمیرِ‮ ‬شمارشی ‮‬

درس ۱۳ ویرایش

فعلِ‮ ‬امری‮ ‬

درس ۱۴ ویرایش

وجهِ‮ ‬التزامی ‮‬ ‭‬‭‬شایَد‮ ‬

‭‬بایَد

نَبایَد

آزمون درس هشتم تا چهاردهم ویرایش