راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/درس چهارده

درس ۱۳ آموزِشِ‮ ‬زَبانِ‮ ‬فارسی‮ آزمون (۱–۱۴)


 • مضارع التزامی از بُن مضارع و شناسه و با جزء پیشین «ب» ساخته می‌شود:

خواندَن - خوان

- -
بِ + خوان + م = بِخوانَم بِ + خوان + یم = بِخوانیم
بِ + خوان + ی = بِخوانی بِ + خوان + ید = بِخوانید
بِ + خوان + د = بِخوانَد بِ + خوان + ند = بِخوانَند

منفی

- -
نَ + خوان + م = نَخوانَم نَ + خوان + یم = نَخوانیم
نَ + خوان + ی = نَخوانی نَ + خوان + ید = نَخوانید
نَ + خوان + د = نَخوانَد نَ + خوان + ند = نَخوانَند

نمونهٔ‮ ‬جمله

ویرایش

۱. من باید تاساعتِ‮ ‬دو به بانک بروم‮.

‬۲. نباید اینجا عکس بگیرید‮.

‬۳. شاید آقا و خانمِ‮ سینایی به دنبالِ‮ ‬ما بیایند‮.

۴. شاید روزِ‮ ‬دوشنبه من به کلاس نیایم. ‮ ۵. بهتر بود رنگِ‮ ‬سفید را می‌خریدم‮.

۶. باید اوّل قیمت را می‌پرسیدی‮. ‬

تمرین ‮ ‬۱

ویرایش
‬خَریدَن‮ - ‬خَر بودَن - باش داشتَن‮ - ‬داشتِه باش
‬من‮ ‬ بایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬نَبایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬شایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬بِهتَر اَست‮ ‬ بِخَرَم باشَم‮ داشتِه باشَم
‬تو‮ ‬ بایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬نَبایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬شایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬بِهتَر اَست‮ ‬ بِخَری باشَی‮ داشتِه باشی
‬او‮ ‬ بایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬نَبایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬شایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬بِهتَر اَست‮ ‬ بِخَرَد باشَد‮ داشتِه باشَد
‬ما‮ ‬ بایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬نَبایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬شایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬بِهتَر اَست‮ ‬ بِخَریم باشیم‮ داشتِه باشیم
‬شما‮ ‬ بایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬نَبایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬شایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬بِهتَر اَست‮ ‬ بِخَرید باشید‮ داشتِه باشید
‬آنها‮ ‬ بایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬نَبایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬شایَد‮ ‬‭/‬‮ ‬بِهتَر اَست‮ ‬ بِخَرَند باشَند‮ داشتِه باشَند

مثال‮: ‬ما باید برایِ‮ ‬خانمِ‮ مینایی یک هدیه‮ (‬بخریم‮). ‬

۱. ‬تو باید برایِ‮ ‬این اتاق یک فرشِ‮ ‬بزرگتر‮ (———————————).

‮۲. ‬شما باید یک ماشینِ‮ ‬بهتر‮ (———————————).

‮۳. ‬آنها باید اوّل بلیت‮ (———————————).

‮۴. ‬این خودکار خوب نمی‌نویسد‮. ‬من باید یک خودکارِ‮ ‬سیاه‮ (———————————).

‮۵. ‬این نقشه قدیمی است‮. ‬او باید یک نقشهٔ ‬تازه‮ (———————————).

تمرین‮ ‬۲‮

ویرایش

مثال‮: ‬با تاکسی تلفنی به دنبالِ‮ ‬خانمِ‮ مینایی برو‮.

متوجّه نشدم‮. ‬لطفاً‮ ‬دوباره بگویید‮. ‬من باید کجا به دنبالِ‮ ‬خانمِ‮ مینایی (‬بروم‮)‬؟

‮۱. ‬سرِ‮ ‬ساعتِ‮ ‬دو تویِ‮ ‬فرودگاه باش‮.

متوجّه نشدم‮. ‬من باید ساعتِ‮ ‬دو در کجایِ‮ ‬فرودگاه‮ (———————————)‬؟

‮۲. ‬روزِ‮ ‬پنجشنبه ساعتِ‮ ‬چهار جلویِ‮ ‬هتل منتظر باشید‮.

خوب نفهمیدم‮. ‬لطفاً‮ ‬دوباره بگویید‮. ‬کجایِ‮ ‬هتل ما باید‮ ‬ ‮ (———————————)؟

‮۳. ‬این کلمه‌ها را با رنگِ‮ ‬قرمز و بقیه را با رنگِ‮ ‬سیاه بنویس‮.

متوجّه نشدم‮. ‬چه کلمه‌هایی را با رنگِ‮ ‬قرمز باید‮ (———————————)؟

‮۴. ‬قبل از‮ ‬غذا این دارو را بخور‮. ‬بعد از‮ ‬غذا این را‮.

ببخشید، ‬متوجّه نشدم‮. ‬این دارو را کِی باید‮ (———————————)؟

‮۵. ‬زیرِ‮ ‬این کلمه را خطّ‮ ‬بکش‮.

خوب نمی‌فهمم‮. ‬چرا باید زیرِ‮ ‬این کلمه را خطّ‮ (———————————)‬؟

‮۶. ‬یک دایره اینجا بکش‮.

با چه رنگی دایره را‮ (———————————)‬؟

تمرین‮ ‬۳

ویرایش

مثال‮: ‬من امشب باید به دنبالِ‮ ‬خانمِ‮ ‬سوزوکی‮ (‬بروم‮). ‬ ‮< ‬رفتن‮ - ‬رو‮ >‬

‮۱. ‬من امشب باید برایِ‮ ‬مادرم نامه‮ (———————————). ‬ ‮< ‬نوشتن‮ - ‬نویس‮ >

‮۲. ‬ما تا فردا باید این کتاب را به او‮ (———————————). ‬ ‮< ‬رساندن‮ - ‬رسان‮ >

‮۳. ‬ما باید شما را‮ (———————————). ‬ ‮< ‬دیدن‮ - ‬بین‮ >

‮۴. ‬من باید از این شهر چند تا‮ (———————————). ‬ ‮< ‬عکس گرفتن‮ - ‬عکس‮ ‬‭+‬‮ ‬گیر‮>‬

‮۵. ‬من باید امروز پولم را‮ (———————————). ‬ ‮<‬عوض کردن‮ - ‬عوض‮ ‬‭+‬‮ ‬کن‮ >‬

‮۶. ‬تو باید از بانک پول‮ (———————————). ‬ ‮< ‬گرفتن‮ - ‬گیر‮ >

‮۷. ‬شما باید تلفّظ و معنیِ‮ ‬این کلمه‌ها را خوب‮ (———————————). ‬ ‮< ‬یاد گرفتن‮ - ‬یاد‮ + ‬گیر‮ >

۸. ‮ ‬من باید یک دوربینِ‮ ‬تازه‮ (———————————). ‬ ‮< ‬خریدن‮ - ‬خر‮ >‬

تمرین‮ ‬۴

ویرایش

مثال‮: ‬کسی با خودکارِ‮ ‬قرمز به سؤالها جواب ندهد‮.

هیچ‌کس نباید با خودکارِ‮ ‬قرمز به سؤالها‮ (‬جواب بدهد‮).

‮۱. ‬کسی اینجا سیگار نکشد‮.

هیچ‌کس نباید اینجا‮ (———————————).

‮۲. ‬از هفتهٔ‮ ‬دیگر کسی به کلاس دیر نیاید‮.

از هفتهٔ ‬دیگر هیچ‌کس نباید به کلاس دیر‮ (———————————).

‮۳. ‬کسی در این صفحه چیزی ننویسد‮.

هیچ‌کس نباید در این صفحه چیزی‮ (———————————).

‮۴. ‬کسی به خانواده‌ام چیزی نگوید‮.

هیچ‌کس نباید به خانواده‌ام چیزی‮ (———————————).

‮۵. ‬کسی تویِ‮ ‬فرودگاه عکس نگیرد‮.

هیچ‌کس نباید تویِ‮ ‬فرودگاه‮ (———————————).

تمرین‮ ‬۵

ویرایش

مثال‮: ‬بعد از‮ ‬غذا چکار می‌کنی؟

شاید کمی‮ (‬بخوابم‮). ‬ ‮< ‬خوابیدن‮ >‬

‮۱. ‬امروز چکار می‌کنی؟

شاید کمی‮ (———————————). ‬ ‮< ‬درس خواندن‮ >‬

‮۲. ‬بعد از ظهر چکار می‌کنی؟

شاید با دوستم به بازار‮ (———————————). ‬ ‮< ‬رفتن‮ >‬

‮۳. ‬چه روزی به تهران برمی گردی؟

شاید روزِ‮ ‬یکشنبه‮ (———————————). ‬ ‮< ‬بر گشتن‮ > ‬ ‮۴. ‬شما کِی آقایِ‮ سینایی را می‌بینید؟

ممکن است چهارشنبه ایشان را‮ (———————————). ‬ ‮<‬‭ ‬دیدن‮ >

‮۵. ‬برایِ‮ ‬امشب چه‮ ‬غذایی درست می‌کنی؟

شاید یک‮ ‬غذایِ‮ ‬چینی‮ (———————————). ‬ ‮< ‬درست کردن‮ >

تمرین‮ ‬۶

ویرایش

‮‬من‮ ‬ شاید‮ ‬ نَخَرَم ما‮ ‬ شاید‮ ‬ نَخَریم

‮‬تو ‮ ‬ شاید‮ ‬ نَخَری شما‮ ‬ شاید‮ ‬ نَخَرید

‮او‮ ‬ شاید‮ ‬ نَخَرَد آنها‮ ‬ شاید‮ ‬ نَخَرَند

مثال‮: ‬تو با سارا به دنبالِ‮ ‬آنها‮ (‬می‌روی‮)‬؟ ‮< رفتن‮ - ‬رو‮ >

نه‮ ‬، ‮ ‬شاید با سارا‮ (‬نروم‮). ‬شاید تنها‮ (‬بروم‮).

‮۱. ‬ما تا ساعتِ‮ ‬سه به تهران‮ (———————————) ‬؟ ‮< ‬رسیدن‮ - ‬رس‮ >

نه، ‮ ‬شاید تا ساعتِ‮ ‬سه‮ (———————————).

شاید ساعتِ‮ ‬چهار‮ (———————————).

‮۲. ‬تو امروز بعد از کلاس با من‮ (———————————) ‬؟ ‮ ‬ ‮< ‬بازی کردن‮ - ‬بازی‮ + ‬کرد‮ >

نه، ‮ ‬شاید با تو‮ (———————————).

شاید با لیلا و مینو‮ (———————————).

‮۳. ‬شما با ماشین به بیمارستان‮ (———————————) ‬؟ ‮ ‬ ‮< ‬رفتن‮ - ‬رو‮ >

نه، ‮ ‬شاید ما با ماشین‮ (———————————).

شاید پیاده‮ (———————————).

‮۴. ‬تو بعد از کلاس زود به خانه‮ (———————————) ‬؟ ‮ ‬ ‮< ‬برگشتن‮ - ‬برگرد‮ >

نه، ‮ ‬شاید زود‮ (———————————).

شاید امشب دیر‮ (———————————).

‮۵. ‬روزِ‮ ‬یکشنبه حتماً‮ ‬او به خانهٔ‮ ‬ما‮ (———————————) ‬؟ ‮ ‬ ‮< ‬آمدن‮ - ‬آ‮ >

نه، ‮ ‬شاید یکشنبه‮ (———————————).

شاید دوشنبه‮ (———————————).

تمرین‮ ‬۷

ویرایش

مثال‮: ‬بهتر است ما زودتر به خانه‮ (‬بر گردیم‮). ‬ ‮< ‬برگشتن‮ - ‬برگرد‮ >

بهتر بود ما زودتر به خانه‮ (‬بر می‌گشتیم‮).

باید ما زودتر به خانه‮ (‬بر می‌گشتیم‮).

‮۱. ‬بهتر است من به او‮ (———————————). ‬ ‮< ‬گفتن‮ - ‬گو‮ >

بهتر بود من به او‮ (———————————).

باید من به او‮ (———————————).

‮۲. ‬بهتر است تو زودتر هتل را‮ (———————————).< ‬انتخاب کردن‮ - ‬انتخاب‮ + ‬کن‮ >

بهتر بود تو زودتر هتل را‮ (———————————).

باید تو زودتر هتل را‮ (———————————).

‮۳. ‬بهتر است تو اوّل مشقهایت را‮ (———————————).< ‬نوشتن‮ - ‬نویس‮ >

بهتر بود تو اوّل مشقهایت را‮ (———————————).

باید تو اوّل مشقهایت را‮ (———————————).

‮۴. ‬بهتر است اوّل از مادرت‮ (———————————). ‬ ‮< ‬پرسیدن‮ - ‬پرس‮ >

بهتر بود اوّل از مادرت‮ (———————————).

باید اوّل از مادرت‮ (———————————).

‮۵. ‬بهتر است امشب ما شام در بیرون‮ (———————————). ‬ ‮< ‬خوردن‮ - ‬خور‮ >

بهتر بود امشب ما شام در بیرون‮ (———————————).

باید امشب ما شام در بیرون‮ (———————————).

‮۶. ‬بهتر است تو این را با رنگِ‮ ‬مشکی‮ (———————————).< ‬کشیدن‮ - ‬کش‮ >

بهتر بود تو این را با رنگِ‮ ‬مشکی‮ (———————————).

باید تو این را با رنگِ‮ ‬مشکی‮ (———————————).

‮۷. ‬بهتر است امشب سارا در خانه‮ (———————————).< ‬ماندن‮ - ‬مان‮ >

بهتر بود سارا در خانه‮ (———————————).

باید سارا در خانه‮ (———————————).

تمرین‮ ۸‬

ویرایش

مثال‮: من ‬امشب ممکن است دیر‮ (‬برگردم‮). ‬ ‮< ‬برگشتن‮ >

‮۱. ‬تو باید تا روز سه شنبه آن پول را به من‮ (———————————).< ‬رساندن‮>

‮۲. سارا باید ساعت نه دارویش را‮ (———————————). ‬ ‮< ‬خوردن‮>

‮۳ ‬شما باید تا ساعتِ‮ ‬نه به هتل‮ (———————————). ‬ ‮< ‬برگشتن‮>

‮۴. ‬من روزِ‮ ‬جمعه باید به کلاسِ‮ ‬فارسی‮ (———————————). ‬ ‮< ‬رفتن‮>‬

‮۵. ‬ما باید به زبانِ‮ ‬فارسی با آنها‮ (———————————). ‬ ‮< ‬حرف زدن‮ >‬

‮۶ ‬دخترم باید روزی چند ساعت در خانه مشق‮ (———————————).< ‬نوشتن‮ >‬

‮۷. ‬شما باید این کلمه‌ها را تا هفتهٔ‮ ‬دیگر‮ (———————————). ‬ ‮< ‬یاد گرفتن‮ >

‮۸. ‬من امروز باید در خانه‮ (———————————). ‬ ‮< ‬بودن‮ >

گفتگو‮

ویرایش

شایان ‮:‬امشب شادی و دوستش از ژاپن می‌آیند‮. ‬ما باید با مادرم به‮ ‬دنبالِ‮ ‬آنها به فرودگاه برویم‮.

مینو ‮:‬سارا با ما به فرودگاه نمی‌آید؟

شایان ‮: ‬نه، ‮ ‬تویِ‮ ‬ماشین جا نمی‌شویم‮. ‬او در خانه می‌ماند‮.

مینو ‮:‬تو امشب ساعتِ‮ ‬چند بر می‌گردی؟

شایان ‮: ‬من امشب ممکن است شام در بیرون بخورم‮. ‬شاید حدودِ‮ ‬ساعتِ‮ ‬ده بر‮‬ گردم‮.

مینو ‮: ‬ساعتِ‮ ‬ده دیر نمی‌شود؟

شایان ‮:‬‭ ‬نه، ‮ ‬دیر نیست‮. ‬آنها حدودِ‮ ‬ساعتِ‮ ‬دوازدهِ‮ ‬شب می‌رسند‮.

مینو ‮:‬خیلی خُب‮. ‬شایان جان، ‮ ‬لطفاً‮ ‬من را با ماشینت به دانشگاه برسان‮.

شایان ‮:‬چرا امروز با تاکسی نمی‌روی؟

مینو ‮:‬‭ ‬امروز نباید به کلاس دیر برسم‮. ‬امتحان داریم‮. ‬باید قبل از ساعتِ‮ ‬نه‮ ‬ در دانشگاه باشم‮.

شایان ‮: ‬ساعتِ‮ ‬نه من باید یک مهمانِ‮ ‬خارجی را در شرکت ببینم‮. ‬تو با‮ ‬ تاکسی تلفنی برو‮.

مینو ‮:‬خیلی خوُب‮. ‬چاره‌ای نیست‮. ‬شاید کمی دیر بشود‮. ‬من لباسهایم را‮ ‬ عوض می‌کنم‮. ‬تو به آژانس تلفن بکن‮.

شایان ‮: ‬چشم، ‮ ‬من الان تلفن می‌کنم‮.

‬*گفتگوی درس‮ ‬۱۴‮ ‬را بخوانید و به سؤالهای زیر جواب بدهید‮. ‬

‮۱. ‬امشب مینو و شایان باید به کجا بروند؟

‮۲. ‬مینو با چه به دانشگاه می‌رود؟

‮۳. ‬چرا شایان مینو را نمی‌رساند؟

‮۴. ‬کی به آژانس تلفن می‌کند؟

‮۵. ‬امشب چند نفر به فرودگاه به دنبالِ‮ ‬شادی و دوستش می‌روند؟

‮۶. ‬شادی و دوستش چه ساعتی به فرودگاه می‌رسند؟

پاسخ پرسش‌ها

ویرایش

تمرین ۱ - سؤال ۱. (بخری) ۲. (بخرید) ۳. (بخرند) ۴. (بخرم) ۵. () ۶. (بخرد)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (باشم) ۲. (منتظر باشیم) ۳. (بنویسم) ۴. (بخورم) ۵. (بکشم) ۶. (بکشم)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (بنویسم) ۲. (برسانم) ۳. (ببینم) ۴. (عکس بگیرم) ۵. (عوض بکنم) ۶. (بگیری) ۷. (یاد بگیرید) ۸. (بخرم)

تمرین ۴ - سؤال ۱. (بکشد) ۲. (بیاید) ۳. (بنویسد) ۴. (بگوید) ۵. (عکس بگیرد)

تمرین ۵ - سؤال ۱. (درس بخوانم) ۲. (بروم) ۳. (برگردم) ۴. (ببینم) ۵. (درست بکنم)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (می‌رسیم - نرسیم - برسیم) ۲. (بازی می‌کنی - بازی نکنم - بازی بکنم) ۳. (می‌روید - نرویم - برویم) ۴. (بر می‌گردی - بر نگردم - بر گردم) ۵. (می‌آید - نیاید - بیاید)

تمرین ۷ - سؤال ۱. (بگویم - می‌گفتم - می‌گفتم) ۲. (انتخاب کنی - انتخاب می‌کردی - انتخاب می‌کردی) ۳. (بنویسی - می‌نوشتی - می‌نوشتی) ۴. (بپرسی - می‌پرسیدی- می‌پرسیدی) ۵. (بخوریم - می‌خوردیم - می‌خوردیم) ۶. (بکشی - می‌کشیدی - می‌کشید) ۷. (بماند - می‌ماند - می‌ماند)

تمرین ۸ - سؤال ۱. (برسانی) ۲. (بخورد) ۳. (برگردید) ۴. (بروم) ۵. (بنویسید) ۶. (یاد بگیرید) ۷. (باشم) ‬

کلمه هایِ‮ ‬تازه

ویرایش

رِسیدَن‮ \ ‬رِسید‮ \ رِس

‬کِشیدَن‮ \ ‬کِشید‮ \ کِش

فَهمیدَن‮ \ ‬فَهمید‮ \ فَهم

‬پُرسیدَن‮ \ ‬پُرسید‮ \ پُرس

‬ماندَن‮ \ ‬ماند‮ \ مان

 • آژانس:āzhāns‮ ‬:
 • اُتُوبوس:otob‮ū‬s‮ ‬:
 • اِنتِخاب کَردَن‮(‬را‮)‬‮‬:entekhāb kardan‮ ‬:
 • بازی‬:bāz‮ī‬:
 • بازی کَردَن‮(‬با‮)‬:bāzī ‬kardan‮ ‬: ‬
 • بانک ‬:bānk‮ ‬:
 • بایَد ‬:bāyad‮ ‬:
 • پُرسیدَن‮(‬اَز‮ - ‬را‮)‬‬:pors‮ī‬dan‮ ‬:
 • تاکسی تِلِفُنی‬:tāksī ‬telefon‮ī‬:
 • جِلویِ‮‬:jelow-ye‮ ‬:
 • چارِه ‬:chāre‮ ‬:
 • چارِه‌ای نیست‬:‬‬chāreī n‮ī‬st‮ ‬:
 • چَشم‬:chashm‮ ‬:
 • حُدودِ‬:hod‮ū‬d-e‮ ‬:
 • خیلی خُب‬:kheilī‬‭ ‬khob‮ ‬:
 • دایرِه ‬:dāyere‮ ‬:
 • دُنبالِ‮(بِه‮- ‬اَز‮ - ‬در)‬‮‬:donbāl-e‮ ‬:
 • دُنبالِ‮ ‬‭-‬‮ ‬رَفتَن:donbāl-e‭ - - - ‬ra:tan‮ ‬:
 • دُوبارِه‮‬‬:do bāre‬:
 • دوربین:d‮ū‬rb‮ī‬n‮ ‬:
 • پُرسیدَن‮(‬اَز‮ - ‬را‮)‬‬:pors‮ī‬dan‮ ‬:
 • سیگار کِشیدَن‬:s‮ī‬gār kesh‮ī‬dan‮ ‬:
 • شادی ‬:shād‮ī‬‬:
 • شایَد‬:shāyad‮ ‬:
 • عَکس گِرِفتَن‮(‬اَز‮)‬:ʿaks gereftan‮ ‬:
 • عَوَض کَردَن‮(‬را‮ - ‬با‮)‬:avaz kardan‮ ‬:
 • فَهمیدَن‮(‬را‮)‬:fahm‮ī‬dan‮ ‬:
 • قَبل اَز‮‬:qabl az ‬:
 • قَدیمی ‬:qad‮ī‬m‮ī‬:
 • کِشیدَن‮ (‬را‮)‬:kesh‮ī‬dan‭ / ‬kash‮ī‬dan‮ ‬:
 • ماندَن‮(‬در‮)‬‮‬:māndan‮ ‬:
 • مَشق ‬:mashq‮ ‬:
 • مُمکِن اَست‬:momken ast‮ ‬:
 • نَبایَد ‬:nabāyad‮ ‬:
 • نَقشِه ‬:naqshe‮ ‬:

جستارهای وابسته

ویرایش