راهنمای استفاده از فیلتر دیجیتال در متلب/موج سینوسی

ویژگی‌ها موج سینوسی ویژگی‌های فیلتر دیجیتال
راهنمای استفاده از فیلتر دیجیتال در متلب


Sine Type ویرایش

موج سینوسی دو نوع دارد؛ یکی بر پایه زمان و دیگری بر پایه نمونه که اولی در کاربردهای آنالوگ و زمان پیوسته استفاده می‌شود و دومی در کاربردهای دیجیتال و زمان گسسته.

 

Time ویرایش

 


Amplitude ویرایش

Amplitude یا دامنه موج مقدار حداکثر موج را مشخص می‌کند.

 

Bias ویرایش

Bias مقدار dc را مشخص می‌کند.

Sample per period ویرایش

تعداد نمونه‌برداری در هر تناوب را مشخص می‌کند.

Number of Offset Samples ویرایش

با توجه به رابطه زیر می‌تواند فاز اولیه را تعیین کند:

 

در نتیجه

 


و همچنین داریم: