ریاضی پایه/عامل‌ها (فاکتورها) و اعداد اول

فاکتورها اعدادی هستند که می‌توان آن‌ها را با هم ضرب کرد تا عدد دیگری به دست آورد. به عنوان مثال ۸ و ۱۱ فاکتورهای ۸۸ هستند زیرا ۸۸ =۸ * ۱۱ . به همین ترتیب ۱۰ یک فاکتور برای ۱۰۰ است زیرا ۱۰۰ =۱۰ * ۱۰ .

فاکتورهای اول (عامل‌های اول) فاکتورهایی هستند که عدد اول هستند:

۱۱ × ۵ = ۵۵

۵ × ۲ × ۵ × ۲ = ۱۰۰

در اینجا عددهای ۵ و ۲ و ۱۱ به هیچ عددی بخش پذیر نیستند به جز ۱ و خودشان. چنین عددهایی عدد اول نامیده می‌شوند. اعداد اول یکی از مهمترین بخش‌ها در ریاضیات است، و در علوم رایانه تجزیه عددهای بزرگ به عامل‌های اول بحث بسیار مهمی است.

۳۲ × ۲= ۶۴ (عدد اول نیست ۳۲)

یا (۱۶ عدد اول نیست) ۱۶× ۲ × ۲= ۶۴

یا (۸ عدد اول نیست) ۸ × ۲ × ۲ × ۲= ۶۴

یا (۴ عدد اول نیست) ۴ ×۲ ×۲ × ۲ × ۲= ۶۴

یا ۲ × ۲ × ۲ × ۲ × ۲ × ۲= ۶۴