فرهنگ کوچک زبان پهلوی


پیشگفتار ویرایش

مقدمه ویرایش