فرهنگ کوچک زبان پهلوی


پیشگفتارویرایش

مقدمهویرایش