نگاهی به تاریخ فلسفه/فلسفه قرون جدید

Gnome-go-last.svg
Gnome-go-first.svg

به فلسفه قرن هفدهم تا کنون (معمولا تا اوایل قرن بیستم را شامل می‌شود و قرن بیستم و یکم و اواسط و اواخر بیستم در آن قرار نمی‌گیرد)، فلسفه جدید یا مدرن می‌گویند. شناسه اصلی آن؛ انسان‌گرایی آن است؛ در نتیجه: اومانیسم یا انسان‌گرایی (۱۷ و ۱۸م) پرآوازه‌ترین مکتب در این فلسفه است. فیلسوفان این مکتب بر این باور بودند که انسان برترین آفریدگان و شاهکار طبیعت است. رنه دکارت مشهورترین فیلسوف فلسفه جدید و آغاز کنندۀ آن است.

رنه دکارت
تقسیم بندی تاریخی