ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/بینی

از دیدگاه کالبدشناسی به برآمدگی‌ای در بدن مهره‌داران که جای قرار گرفتن منخرها است بینی یا دماغ گفته می‌شود. عملکرد سوراخ بینی انجام دم و بازدم است.

تصویر شماتیک از بینی انسان.