ژئوپلیتیک دریای کاسپین

ژئوپلیتیک توسعه انرژی در حوزه دریای کاسپین: همکاری منطقه‌ای یا کشمکش؟

وادیم، روبین از استنفورد

ژئوپلیتیک دریای کاسپینبه دلیل پاره ای از دلایل سیاسی، اقتصادی و ژئواستراتژیک، حوزه دریای کاسپین در سال های اخیر مورد توجه بین المللی واقع شده است. پس از فروپاشی شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰، کشورهای تازه استقلال یافته منطقه تحت الشعاع روسیه قرار داشتند و چندان توجه آمریکا و غرب را به خود جلب نکردند. اما در طی چند سال اخیر این منطقه از سوی سیاستگذاران غربی و اندیشمندان، و همچنین رسانه ها و بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.

فهرست مطالب