آموزش زبان ایتالیایی/صرف افعال

一块拼图 برای شروع
حروف ایتالیایی
مقدمه
چگونگی تلفظ واژه‌ها
اعداد
تاریخ، روزهای هفته و ساعت
一块拼图 فرهنگ لغات
حیوانات
لغات پایه و اصطلاحات
جامه
رنگ‌ها
اصطلاحات عمومی
نسبت‌های خانوادگی
一块拼图 دستور زبان
صرف افعال
جنسیت
 • صرف فعل بی قاعده essere :

گذشته

ویرایش
 • ero،
 • eri،
 • era،
 • eravamo،
 • eravate،
 • erano
 • sono،
 • sei،
 • siamo،
 • siete،
 • sono

آینده

ویرایش
 • saro،
 • sarai،
 • sara،
 • saremo،
 • sarete،
 • saranno
 • sii،
 • sia،
 • siamo،
 • siete
 • sarei،
 • saresti،
 • sarbbe،
 • saremmo،
 • sareste،
 • sarebbero