آموزش زبان ایتالیایی/چگونگی تلفظ واژه‌ها در زبان ایتالیایی

حروف در زبان ایتالیایی بر دو دسته با‌صدا و بی‌صدا تقسیم می‌شوند،‌ حروف باصدا شامل:‌ a,e,i,o,u می‌شوند و مابقی حروف بی‌صدا هستند. همچنین حروف در زبان ایتالیایی آوای الفبایی خود را دارند و بحز حرف h بقیه حروف عینا تفلظ می‌شوند. بعضی آواها نیز با ترکیب بعضی حروف ساخته می‌شوند.

حروف ترکیبی عبارتند از
حرف ترکیبی نحوه تلفظ مثال تلفظ مثال
ci چی Facile فَچیل ِ
ce چ ِ Francese فرَنچِزِ
cio چُ marcio مَرچُ
chi کی occhio اُکّیُ
che کِ che که
co کُ Poco پُکُ
gi جی Parigi پَریجی
ge جِ Germania جِرمَنیَ
gio جُ Giorno جُرنُ
giu جو giugno جونیُ
ghi گی Arrighi اَرّیگّی
ghe گِ Margherita مَرگِریتَ
gli لی miglior میلیئُر
gn نی Signor سینیئُر
go گُ Prego پرِگُ
gu گو Guardare گوئَردَرِِ