راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/فهرست


فهرست

فهرستِ‮ ‬مطالب

جمله‌هایِ‮ ‬ساده‮ ‬

ضمیرِ‮ ‬شخصیِ‮ ‬منفصل‮ ‬

فعل بودن در زمانِ‮ ‬حال‮ ‬ کلمهٌ‮ ‬ربطیِ‮ ‬هم‮ ‬

فعل بودن در زمانِ‮ ‬حال بصورتِ‮ ‬منفی‮ ‬ ساعت‮ ‬

کلمهٔ‮ ‬ربطیِ‮ ‬وَ، ‮ ‬وُ‮ ‬

زمانِ‮ ‬گذشتهٔ‮ ‬فعلِ‮ ‬بودن‮ ‬ صفتِ‮ ‬ساده‮ ‬

کلمه‌های ربطی ولی، اما

اِضافِه

کلمهٔ ‬ربطیِ‮ ‬یا‮ ‬

ضمایرِ‮ ‬متّصل ‮‬ صفتِ‮ ‬نسبی ‮‬

مخففِ‮ ‬فعلِ‮ ‬بودن در زمانِ‮ ‬حال ‮‬ قید‮ ‬

ماضی ساده ‮‬ ماضی استمراری‮

‬کلمهٔ ‬ربطیِ‮ ‬چون‮ \ ‬چُون کلمهٔ‮ ‬ربطیِ‮ ‬با ‮

جمع‮

صفتِ‮ ‬برتر و صفتِ‮ ‬برترین‮ ‬

نکره‮ ‬

حرفِ‮ ‬اضافهٔ‮ ‬را‮ ‬

مضارعِ‮ ‬اخباری‮ ‬

‮‬کاربردِ‮ ‬کلمهٔ‮ ‬دیگر‮ ‬

‮کلمهٔ‮ ‬ربطیِ‮ ‬بعد‮ ‬

‮شُدَن ‮‬ صفاتِ‮ ‬شمارشی ترتیبی ‮‬ ضمیرِ‮ ‬شمارشی ‮‬

فعلِ‮ ‬امری‮ ‬

وجهِ‮ ‬التزامی ‮‬ ‭‬‭‬شایَد‮ ‬

‭‬بایَد

نَبایَد