ویکی‌کودک:الفبای ترابری/دوچرخه

د مثل دوچرخه

دوچرخه