ویکی‌کودک:الفبای ترابری/هواپیما

ه مثل هواپیما

هواپیما