نویسنده یا نویسندگان این نسک برای نگاشتنش تنها از واژگان پارسی سره بهره جسته‌اند. چنان چه شما را اندیشه بر این است که در آن دست برید، این راهبرد را از دیده به دور ندارید.

راهنما:

پ.م.= پیش از میلاد مسیح
م.= میلادی
ه.ق.= هجری قمری
ه.خ.= هجری خورشیدی (شمسی)

تاریخ ایران پیش از اسلام

ویرایش
 
گاو بالدار آشوری، متعلق به شهر نینوا پایتخت آشور در موزه لوور پاریس. مادها شهر نینوا را ویران و حکومت آشور را منقرض کردند و سرزمین‌های آشور را به نخستین شاهنشاهی ایران ملحق کردند.

تاریخ ایران پس از اسلام

ویرایش
 
مسجد وکیل شیراز، ساخته شده در دوران زندیه