تاریخ ایران


نویسنده یا نویسندگان این نسک برای نگاشتنش تنها از واژگان پارسی سره بهره جسته‌اند. چنان چه شما را اندیشه بر این است که در آن دست برید، این راهبرد را از دیده به دور ندارید.

راهنما:

پ.م.= پیش از میلاد مسیح
م.= میلادی
ه.ق.= هجری قمری
ه.خ.= هجری خورشیدی (شمسی)

تاریخ ایران پیش از اسلامویرایش

 
گاو بالدار آشوری، متعلق به شهر نینوا پایتخت آشور که مادها آن شهر را ویران و حکومت آشور را منقرض کردند و سرزمینهای آشور را به نخستین شاهنشاهی ایران ملحق کردند. در موزه لوور پاریس

تاریخ ایران پس از اسلامویرایش

 
مسجد وکیل شیراز، ساخته شده در دوران زندیه