مقطع مخروطی از مهم ترین مباحث هندسه است و ما در مدرسه در پایه متوسطه دوم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی با آنها سر و کار داریم. ما در اینجا درمورد آشنایی با مقاطع مخروطی این ایبوک را ساخته‌ایم تا همه از آن استفاده کنند.

مقدمه ویرایش

تعریف ویرایش

موارد ویرایش

در فضای دو بعدی ویرایش

در فضای سه بعدی ویرایش

سایر ویرایش

منابع ویرایش