نقش پارسی بر میراث جهانی در هند


TwoBooks by Dr.Ajam


فهرست مطالب ویرایش

موضوع: نقش پارسی بر بناهای فاخر هند

پیشگفتار ناشر

بخش اول

فصل اوّل: سنگ نویسی در هند

 1. . رسم لوحه نویسی
 2. . قدیمی ترین سنگ نوشته ی هندی دوره ی اسلامی
 3. . سنگ نوشته های فارسی
 4. . سنگ نوشته های اردو
 5. . فهرست دکتر هوروویتز
 6. . سنگ نوشته های مساجد، مقابر و اماکن مقدّسه ی مذهبی
 7. . موضوع سنگ نوشته ها
 8. . قدیمی ترین سنگ نوشته ی فارسی
 9. . دومین سنگ نوشته ی قدیم فارسی
 10. . قدیمی ترین سنگ نوشته ی فارسی در جنوب هندوستان

فصل دوم: 29 سنگ نوشته های فارسی در قصور سلطنتی

 1. . در قلعه ی سرخ دهلی
 2. . در قلعه ی سرخ اکبر آباد(آگره)
 3. . در قلعه ی فتحپور سیکری
 4. . در قصور راجه های هند
 5. . قصبه ی آمبر

فصل سوم:

  • سنگ نوشته های فارسی مساجد
 1. . مسجد کهنه در نواحی فتحپور(سیکری)
 2. . مسجد کوتله ی نظام الّدین
 3. . کالی مسجد یا کلان مسجد
 4. . مسجد قلعه کهنه ی دهلی
 5. . مسجد آمبر
 6. . مسجد جامع فتحپور(سیکری)
 7. . مسجد جامع اله آباد
 8. . مسجد جامع اکبر آباد(آگره)
 9. . مسجد اکبرآبادی
 10. . مسجد جامع دهلی
 11. . سنگ نوشته ی مسجد روشن الدّوله
 12. . سنگ نوشته ی عیدگاه کهررا
 13. . سنگ نوشته ی مسجد شیعیان در دهلی
  • فصل چهارم: سنگ نوشته های متفرّقه
 1. . نیلی چهتری یا چتر کبود
 2. . سنگ نوشته ها ی دهنه ی چاه
 3. . سرچشمه ی ویریناگ
 4. . مدرسه ی خیر المنازل
 5. . پل جونپور
 6. . سرای بختاور نگر
 7. . آب انبار
 8. . مادّه تاریخ آرامگاه ی اتکه خان
 9. . دروازه ی مقیم در قلعه ی رهتاس
 10. . سنگ نوشته ی پل جمنا
 11. . سنگ نوشته ی مادّه تاریخ ساختن دهانه ی چاه
 12. . سنگ نوشته بر لوله ی توپ ها
  • فصل پنجم:
 • تعدادی از سنگ نوشته قبرها و لوح های مزارها و سنگ نوشته ی درگاه ها در چند ایالت هند.
 1. درگاه خواجه معین الدّین چشتی(رح)
 2. . مسجد شاهجهان پشت روضه ی خواجه
 3. . درگاه قطب صاحب
 4. . آرامگاه ی پرواز شاه
 5. . درگاه خواجه نظام الدّین اولیا (رح)
 6. . آرامگاه امیر خسرو دهلوی
 7. . آرامگاه حسن دهلوی
 8. . خانقاه سیّد علی همدانی
 9. . درگاه شاه عطا
 10. . درگاه روشن چراغ دهلی
 11. . درگاه پیر چندا حسینی
 12. . آرامگاه ی شیخ نور الدّین ولی
 13. . مزار مولی کمال
 14. . سنگ نوشته ی گنبد قنّوج
 15. . سنگ نوشته ی مسجد و مرقد شاه برهان
 16. . روضه ی سیّد السّادات
 17. . آرامگاه ی مولانا جمالی
 18. . درگاه امام ضامن
 19. . درگاه شیخ علاءالدّین نور تاج
 20. . خانقاه شیخ یوسف شاه
 21. . مزار پیر مسگران
 22. . درگاه سیّد صاحب
 23. . لوحه ی قبر موجی بدخشانی
 24. . لوحه ی قبر خواجگی درویش
 25. . روضه ی شیخ سلیم چشتی فتحپوری
 26. . درگاه علی برید
 27. . مزار الشّعراء در کشمیر:
 28. . ابوطالب کلیم
 29. قدسی مشهدی
 30. . محمّد قلی سلیم
 31. . طغرای مشهدی
 32. . شاه فتح الله شیرازی
 33. . درگاه خواجه باقی بالله
 34. . آرامگاه ی اکبر
 35. . مزار قاضی نور الله شوشتری
 36. . درگاه بزرگ مخدوم جهان
 37. . درگاه کوچک شاه دولت
 38. . سنگ نوشته های "نامی" :
 39. .سنگ نوشته ی نارینا (NARINA)
 40. .سنگ نوشته ای در سنگ لوحه ی موجود در آرامگاه ی گرگ علیشاه
 41. . سنگ نوشته های باغ حسام
 42. . سنگ نوشته های خانقاه شهر ناگور
 43. . سنگ نوشته ی دیگر در همان شهر
 44. . سنگ نوشته های شهر ماندو
 45. . سنگ نوشته ی استخر سادل پور
 46. . سنگ نوشته ی قلعه ی اسیر گره
 47. . سنگ نوشته ها ی قلعه ی سرخ آگره:
 48. . قبر شیخ فرید بخاری، ملقّب به مرتضی خان
 49. . روضه ی شیخ کبیر، معروف به بالا پیر
 50. . مرقد سرمد
 51. . آرامگاه غازی الدّین خان
 52. . تکیه ی بابا شاه مسافر غجدوانی بخاری
 53. . مادّه تاریخ مهدی خان نوّاب
 54. . آرامگاه ی بیدل
 55. . تکیه ی شاه مردان
 56. . مزار شیخ محمّد علی حزین
 57. . امام باره آصف الدّوله
 58. . آرامگاه اسد الله خان غالب
 59. . اضافه شده در چاپ جدید همراه با تصاویر: کاری از دکتر محمد عجم
 60. . آرامگاههای شهر پانی پت
 61. .آرامگاه اعتماد الدوله پدر نورجهان و پدر بزرگ ارجمندبانو
  • فصل ششم:
 • سنگ نوشته های جدید در قرن بیستم میلادی
 1. . تالار آشوکا( در قصر رئیس جمهور) 152
 2. . سنگ نوشته ی فارسی پایه مجسمه ی ادوارد هفتم
 3. سنگ نوشته ی سر درب وزارت دفاع
  • دو فصل اضافه شده در چاپ جدید کاری از دکتر محمدعجم.
  • فصل هفتم
 1. گفتار نخست : تعدادی از نوشته های فاخر حیدر آباد
 2. گفتار دوم: میراث پارسی بر احجار بنگال،
 3. گفتار سوم: نقش پارسی بر بناهای فاخر در :
 4. . شهرلکنو
 5. . میسور
 6. . علیگر
 7. . آمریتسار
 8. . پونا
  • فصل هشتم :
 1. . گفتار نخست :معماری مغولی/ گورکانی یا معماری ایرانی
 2. . گفتار دوم : تاثیر گذاری زبان فارسی برزبان و ادبیات هندی و اردو .
 3. . گفتار سوم: نقش سلسله بابری یا گورکانی هند در توسعه فرهنگ و تمدن فارسی و شیعی در هند
 4. . گفتار چهارم: نمونه هایی از فرمان ها – دستورات . سندها و دست نوشته های فاخر 181

بخشهای کتاب ویرایش

مقدمه
دیباچه
 1. فصل نخست :کتیبه نویسی در هند
 2. فصل دوم :سنگ نوشته های فارسی در قصور سلطنتی
 3. فصل سوم:سنگ نوشته های فارسی مساجد
 4. فصل چهارم:سنگ نوشته های متفرّقه
 5. فصل پنجم:سنگ قبرها و لوح های مزارها و سنگ نوشته ی درگاه ها
 6. فصل ششم:نوشته های فارسی کاخ و تالار آشوکا
 7. فصل هفتم :برخی سنگ نوشته های فاخر فارسی حیدرآباد دکن
 8. فصل هشتم :معماری مغولی یا ایرانی
 9. فصل نهم : تصاویر و مستندات
زندگینامه دکتر حکمت شیرازی

پاورقي ها

 1. [۱]
 2. [۲]
 3. گالری 400 تصویر از سنگ نوشته های پارسی هند[۳]
 4. [۴]
 5. به زبان انگلیسی [۵]
 • به زبان فارسی [۶]

References ویرایش