سس‌ها مایعاتی غلیظ هستند که عمدتاً به عنوان طعم‌دهنده و عطردهنده با یک غذا سرو می‌شوند. در دهه 1800 در فرانسه مورد استفاده قرارگرفتند و گسترش یافتند.