نگاهی به ریاضیات پیشرفته/نسخه چاپی

الگو:چاپ‌شدنی

  1. کتاب قاعده کرموگلوف/نظریه احتمال
  2. کتاب آمار و احتمال پایه یازدهم/مولف:حمیدرضا امیری/چاپ پنجم(۱۴۰۱)